Autorizace příkazů k administraci

Účel obrazovky

V tomto okně jsou shromážděny všechny nepodepsané (nebo částečně podepsané) příkazy k administraci. Okno obsahuje pohromadě:

Seznam obsahuje všechny tři typy příkazů, a to pouze pokud jsou ve stavu "čekající".
V seznamu změn k autorizaci se změny udržují maximálně 30 kalendářních dnů. Jestliže do 30 kalendářních dnů ode dne změny (posledního podepsání nebo odeslání k autorizaci) nedojde k jejímu podepsání, je změněn stav na "zrušeno pro vypršení časového limitu". Příkaz je poté automaticky odebrán ze seznamu.

Seznam vždy obsahuje hlavičku, pod kterou jsou vypsány příkazy k autorizaci – všechny požadované změny jsou červeně zvýrazněny. V případě většího počtu příkazů k administraci se seznam stránkuje.

Popisy některých pojmů (např. Hlavička, Oznámení, variabilní a jiné symboly apod.) najdete ve slovníčku pojmů, nebo ve FAQ.

Popis obrazovky

Prvek Popis
Vyberte subjekt Roleta pro výběr jména majitele účtu nebo firmy.
Jméno uživatele Jméno uživatele.
ID uživatele Identifikační číslo uživatele v rámci KB.
RČ uživatele Rodné číslo uživatele.
Subjekt Jméno majitele účtu nebo firmy.
ID Identifikační číslo subjektu v rámci KB.
Stav Stav autorizace příkazu. Kliknutím na stav se otevře nové okno Podpisy pod příkazem.
Online administrace Přístup uživatele do online administrace – ano/ne.
Zobrazuje se jen v příkazech k Přidání zmocněné osoby a Nastavení rolí.
Práce s dokumenty Možnost elektronicky podepisovat smluvní dokumenty daného klienta a právo náhledu na tyto dokumenty v kanálech přímého bankovnictví.
Autorizační role Nastavená autorizační role uživatele.
Zobrazuje se jen v příkazech k Přidání zmocněné osoby a Nastavení rolí.
Platby s indiv. FX Nastavený přístup k platbám s indiv. FX. Zobrazuje se jen v příkazech k Přidání zmocněné osoby a Nastavení přístupů.
Výpisy akceptantů PK Nastavení přístup ke stahování výpisů z platebních karet. Zobrazuje se jen v příkazech k Přidání zmocněné osoby a Nastavení přístupů.
Obsluhované Služby PB Uživatelem obsluhované kanály přímého bankovnictví.
Zobrazuje se jen v příkazech k Přidání zmocněné osoby a Nastavení přístupů.
Číslo účtu Číslo účtu subjektu, který je možné obsluhovat pomocí přímého bankovnictví. (Neobsluhované účty jsou uvedeny ve smlouvě o přímém bankovnictví.)
Zobrazuje se jen v příkazech k Přidání zmocněné osoby a Nastavení přístupů.
Typ účtu Typ účtu a měna, v níž je veden.
Zobrazuje se jen v příkazech k Přidání zmocněné osoby a Nastavení přístupů.
Práva a limit uživatele k účtu Nastavení práv uživatele k jednotlivým účtům.
Zobrazuje se jen v příkazech k Přidání zmocněné osoby a Nastavení přístupů.

Možná nastavení Popis
bez přístupu Uživatel nebude mít k uvedenému účtu přístup.
s limitem Uživatel bude mít k uvedenému účtu přístup a bude omezen nastaveným limitem. Nastavený limit nesmí být vyšší než limit subjektu.
bez omezení Uživatel bude mít přístup k účtu s tzv. neomezeným limitem - souhrnná částka příkazů, autorizovaných v jeden den, však nesmí překročit limit subjektu.
tlačítko Podepsat Pomocí tohoto tlačítka lze odeslat nastavené změny ke zpracování do banky.
tlačítko Změnit Otevře okno Nastavení práv uživatele, Nastavení přístupů nebo Nastavení rolí (v závislosti na typu příkazu), kde je možné provést úpravy v nastavení.
tlačítko Zrušit Zobrazí okno Zrušení příkazu k přidání uživatele, Zrušení příkazu k nastavení přístupů nebo Zrušení příkazu k nastavení rolí v závislosti na typu rušeného příkazu.

MojeBanka Business