Hlavní stránka On-line služby Přímé… Desatero…

Desatero bezpečnosti

1. Chraňte svůj soubor s osobním certifikátem

Osobní certifikát nahrazuje Váš vlastnoruční podpis a je tedy „přístupovým klíčem“ k Vašim účtům a financím. Proto svůj soubor s osobním certifikátem chraňte proti zneužití neoprávněnými osobami. Doporučujeme Vám uložit soubor na přenosné médiu (např. na USB disk, disketu nebo CD-ROM) a toto médium bezpečně uschovat.
Pro zvýšení bezpečnosti uložení Vašeho osobního certifikátu nabízíme využití čipové karty Můjklíč.

2. Používejte bezpečné heslo / PIN

Jednoduché heslo nebo PIN lze snadněji rozluštit a zneužít. Nepoužívejte proto slova a čísla, která mají souvislost se jmény rodinných příslušníků, jejich datem narození, jejich telefonním číslem, apod. Bezpečné heslo je kombinací velkých a malých písmen, číslic a speciálních znaků (tečka, vykřičník, otazník atd.). Bezpečné heslo by mělo mít minimálně osm znaků.
PIN k čipové kartě Můjklíč si zvolte odlišný od ostatních PINů.

3. Ochraňujte své heslo / PIN

Heslo nebo PIN si nezaznamenávejte na poznámkové papírky, do diářů, do telefonů, na čipovou kartu apod. V žádném nastavení počítače nepovolujte zapamatování hesel.
Dodržujte zásadu, že hesla se nikomu nesdělují, a to ani rodinným příslušníkům!

TIP: Doporučujeme, abyste si svá hesla a PINy po určitých časových intervalech měnili.

4. Nastavte si zasílání zpráv a sledujte historii svého přihlašování

Doporučujeme Vám nastavit si zasílání zpráv (SMS nebo e-mail), které Vás budou informovat o veškerých platbách provedených z Vašeho účtu nebo platební karty. Nastavení snadno zvládnete v internetovém bankovnictví Mojebanka a Expresní linka Plus v menu Nastavení oznámení. Autorizační SMS obsahují informace o transakci, vždy při autorizaci tyto informace kontrolujte. Rovněž Vám doporučujeme sledovat přehled historie přihlašování, který aplikace Mojebanka a Expresní linka Plus nabízejí.

5. Pravidelně aktualizujte operační systém, prohlížeč a veškeré programové vybavení

Pravidelně instalujte aktualizační soubory, které odstraňují chyby a zranitelnosti programového vybavení a snižují bezpečnostní rizika. Používejte pouze legálně nabyté programové vybavení, jehož výrobce vám garantuje podporu ve formě pravidelných bezpečnostních aktualizací.

Na adrese www.microsoft.com/cze/athome/security/default.mspx jsou popsány základní kroky k zabezpečení nejrozšířenějšího operačního systému Windows.

6. Používejte svůj počítač

K využívání služeb přímého bankovnictví doporučujeme používat pouze svůj domácí, příp. firemní počítač. Neumožňujte práci s Vaším počítačem neznámé osobě. Svůj počítač zabezpečte vždy, když s ním právě nepracujete. Po dobu krátké nepřítomnosti ho uzamkněte klávesovou zkratkou Win + L, v případě dlouhodobé nepřítomnosti počítač vypněte. S počítačem pracujte pod účtem neprivilegovaného uživatele (user), práce s vyššími oprávněními (Administrator, root), umožňující instalaci programového vybavení, je bezpečnostním rizikem.

TIP: V nabídce Start/nastavení/Ovládací panely/Uživatelské účty je možno ověřit, zda Váš účet má/nemá práva administrátora.

K využívání služeb přímého bankovnictví nedoporučujeme používat počítač, o kterém nic nevíte (např. počítač v internetové kavárně).

7. Používejte programy, které chrání Váš počítač, jako jsou antivirové programy, anti-spywarové programy a osobní firewally

Vždy mějte na svém počítači nainstalovaný antivirový program, který zvyšuje ochranu před škodlivými programy (viry, červi, trojskými koni). Stejně tak je vhodné používat anti-spywarový program, který zvyšuje ochranu Vašeho soukromí. Veškeré programové vybavení udržujte aktuální, včetně virových a spywarových definic.

TIP: Někteří výrobci software nabízejí antivirové programy pro domácí využití zdarma.

K minimalizaci rizika neoprávněného přístupu na Váš počítač během připojení k internetu slouží tzv. osobní firewall. Jedná se o programové vybavení nebo samostatné zařízení, které dokáže odlišit oprávněné a neoprávněné požadavky na datovou výměnu mezi Vašim počítačem a internetem.

TIP: Některé operační systémy jako Windows XP a Linux obsahují vestavěný osobní firewall. Lze ale využít i široké nabídky výrobců, z nichž někteří nabízí firewally pro domácí použití zdarma.

8. Nenavštěvujte neznámé stránky a nestahujte z internetu neznámé soubory

Navštěvujte na internetu pouze známé a důvěryhodné stránky. Stránky, kterým jejich tvůrci nevěnují patřičnou péči jsou nejčastějším zdrojem nákazy Vašeho počítače. Vyvarujte se také stahování a spouštění souborů s neznámým obsahem, které mohou společně se svým proklamovaným účelem vykonávat činnost, ke které nejsou oprávněny (trojští koně, spy-ware).

TIP: Především stránky s erotickým obsahem a stránky distribuující nelegální software mnohdy obsahují škodlivé programy, které mohou infikovat Váš počítač a následně provádět činnost, kterou nemáte pod kontrolou.

Kontrolujte na přihlašovací stránce řádek pro zadání internetové adresy. Vždy se přesvědčte, že se jedná opravdu o stránku, kterou požadujete zobrazit. Před samotným přihlášením poklepejte na ikonu zámku buď v pravé dolní části okna prohlížeče nebo vedle řádku pro zadání internetové adresy (dle typu prohlížeče), a ověřte, že certifikát zabezpečující připojení byl vydán pro www.mojebanka.cz.

TIP: Jakákoliv změna vzhledu přihlašovací stránky portálu www.mojebanka.cz je zákazníkům předem komunikována. Pokud narazíte na podezřelé chování nebo neobvyklý vzhled, neváhejte prosím kontaktovat klientskou podporu KB na bezplatné lince 800 152 152 (ze zahraničí +420 955 551 552).

9. Otvírejte pouze důvěryhodné e-maily

Neotvírejte e-mailové zprávy od adresátů, které neznáte nebo zprávy, které mají podezřelý název obsahující zkomolená slova, nezvyklé slovní obraty a pravopisné chyby. Nepracujte s přílohami takovýchto zpráv a raději je smažte.

Nesdělujte osobní údaje, hesla či kódy PIN formou e-mailu. Komerční banka, a. s. tyto údaje nikdy nepožaduje.

Komerční banka, a. s. nezasílá nevyžádané e-maily s odkazy na internetové adresy. V případě, že obdržíte nevyžádaný e-mail obsahující internetový odkaz na stránky Komerční banky, na e-mail nereagujte a na odkaz neklikejte. Kontaktujte naši klientskou podporu KB na bezplatné lince 800 152 152 (ze zahraničí +420 955 551 552) a poskytněte nám bližší informace o podezřelé zprávě, abychom mohli podniknout příslušné kroky.

10. Kontaktujte nás při jakýchkoliv pochybnostech

Pokud budete mít jakékoliv pochybnosti při přihlašování nebo práci s bankovním účtem prostřednictvím internetového bankovnictví, kontaktujte prosím neprodleně klientskou podporu KB na bezplatné lince 800 152 152 (ze zahraničí +420 955 551 552).


Vyhledávání

Hlavní navigace